Encyklopedie TČM: su he 1 | Tcm-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
1 | 00864 x

Seznam ingrediencí S

San Jiao Pao 三角泡 Balloonvine heartseed herb San Ke Zhen 三颗针 Radix Berberidis San Leng 三棱 Rhizoma Sparganii San Qi 三七 Radix Notoginseng San Ya Ku Ye 三丫苦叶 Folium Evodiae Leptae Sang Bai Pi 桑白皮 Cortex Mori Sang Gen 桑树根 …
Čínské byliny
1 | 00350 x

Su he xiang - Liquidambar orientalis, Styrax

Čínský název: 苏合香 Su he xiang Botanický název: Liquidambar orientalis Latinský název užívané části: Styrax Liquidis Český název: Ambroň východní Český název užívané části: Anglický název: Rose Maloes Resin Otevírá …