Michaela Klimešová: Ben Tun Tang
Anglický název: Running Piglet Decoction

Složení dávky pro 2-4 dny
Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 12g
Chuan Xiong (Ligustici Rhizoma) 12g
Dang Gui (Angelicae sinensis Radix) 12g
Zhi Ban Xia (Pinelliae Rhizoma preparatum) 24g
Huang Qin (Scutellariae Radix) 12g
Ge Gen (Puerariae Radix) 30g
Bai Shao (Paeoniae Radix alba) 12g
Sheng Jiang (Zingiberis Rhizoma recens) 24g
Sang Bai Pi (Mori Cortex) 24g

Indikace: Syndrom prasečí chřipky

Zdroj: Essentials from the Golden Cabinet