MUDr. Václav Kajdoš †1990: Antické, čili starodávné body jsou nejúčinnější aktivní body, se kterými počítala tradiční akupunktura. Podobně jako specifické body, o kterých jsme hovořili, a které jsme popsali u jednotlivých drah, také antické body jsou rozloženy na těchto drahách a mnohé z nich jsou totožné s body specifickými. Jenže zde je každý z nich podřízen vlivu některého z elementů či energetických stavů. Ba, obrazně by se dalo říci, že každý z nich je jakýmsi "vyslancem" svého elementu na té které dráze.

Hlavní rozdíl je v tom, že jejich vlastnosti nejsou chápány tak přímočaře a - sit venia verbo - naivně jako u bodů specifických, kde rozeznáváme body budivé, tlumivé, převodové atd. Antické body naproti tomu můžeme nabodávat budivě i tlumivě podle zvolené techniky. Jejich rozmístění na drahách je dáno jejich účelem - a tím je ovlivňování energetického proudu v drahách. Protože i z praxe víme, že dráhy lze nejlépe ovlivnit prostřednictvím bodů v jejich distálních úsecích - mezi špičkami prstů a prstců a lokty či koleny, jsou i antické body rozloženy v těchto částech končetin. Zajímavé ostatně je, že i moderní měrné metody, kterými se snaží různí badatelé objektivně prokázat elektrické vlastnosti aktivních bodů, nasvědčují tomu, že tyto "body vzdáleného účinku" jsou daleko pružnější ve své odpovědi na různé stimuly a jejich nabodávání je účinnější než nabodávání jiných bodů.

Je ovšem pravda, že i na trupu a hlavě zavádíme při tradiční akupunktuře jehly, ale těmi ovlivňujeme jen povrchní větve tak zvaných tendinomuskulárních drah, což jsou povrchně probíhající paralely k orgánovým drahám. Jejich úkolem je převádět energii k neorgánovým tkáním jako je pokožka, vazivo, svaly a kosti. Až na malé rozdíly sledují průběh klasických drah, vůči kterým jsou považovány za jangové. Nabodávání bodů na trupu a hlavě sice přináší úlevu, ale neovlivní hluboký oběh orgánů cang. Jak orgány cang tak orgány fu lze účinně stimulovat pouze přes antické body.

Existuje ještě jeden zajímavý rozdíl mezi specifickými body, kterých je pro každý orgán šest a mezi body antickými. Pro orgány hluboké, cang, je těchto bodů na každé dráze jen pět, kdežto pro orgány fu jich je na každé dráze šest.
Těchto pět respektive šest antických bodů tvoří ve skutečnosti distální body jednotlivých klasických drah na začátku či konci dráhy. Již jejich názvy popisující vodní tok vysvětlující do jisté míry jejich funkci. Jsou to body ting, jung, ťu a ťun, ťing a chuo Nyní si popíšeme vlastnosti jednotlivých antických bodů počínaje nejdistálnějšími až k těm proximálním.

1/ TING
Znamená pramen nebo studánka a je to místo, kudy do dotyčné dráhy vchází energie odjinud. Zasahujeme na něm tehdy, když chceme povzbudit zablokovanou energetickou náplň v některé oblasti nebo na dráze. Například při bolestech na přední ploše ramene zabraňující zvedat paži v ramenním kloubu nemocného, ke kromě místních bolestivých bodů dle tradiční medicíny vhodné nabodávat i ting body obou sdružených drah, které bolestivou oblastí procházejí - tedy 11. bod plic a 1. bod tračníku. To proto, že bolesti v této oblasti spolu s příslušnými fysiologicko-patologickými následky /například ztuhlé rameno/ připisuje tradiční akupunktura stáze energie v místních tendinomuskulárních drahách.

2/ JUNG
Znamená potok nebo horskou bystřinu. Stimulací tohoto bodu probouzíme horkost nebo chlad, podle toho o jakou dráhu jde, zda jin nebo jang. Krom toho se nabodnutím tohoto bodu zrychluje proud energie v dané dráze.
Tak například při migrenózních bolestech hlavy v oblasti spánkové /podle tradice způsobených nedostatečnou energetickou cirkulací v dráhách tří ohňů a žlučníku/ zpravidla nestačí nabodnout palpačně bolestivá místa na hlavě. Pro trvalejší efekt je nutné ošetřit i bod jung, to znamená 2. bod tří ohňů a 43. bod žlučníku.

3/ TU
Znamená větší tok, který už je schopen něco přepravovat - spíš tedy říčku či větší potok. Z hlediska tradiční patogeneze je to místo, kudy může patogenní energie zvenčí vniknout do těla a vyvolat nemoc. Nabodnutím tohoto bodu tuto patogenní energii rozptýlíme, ale také přivoláme z okolí do dráhy obrannou energii wej.
Například při prázdnotě orgánu a dráhy jater, která bývá obvykle způsobená slabostí vodního elementu, nabodáváme kromě posílení dráhy ledvin u jater body jung a tu, tj. 2. a 3. bod dráhy jater, abychom proud energie urychlili a zesílili.

4/ ŤUN
Znamená začátek proudu po splynutí říček. Při nabodnutí tohoto bodu přivádíme do dráhy energii z orgánu, který je s ním sdružen. Připomíná tedy výše uvedené body luo, liší se však od nich tím, že do bodů ťun přitéká energie z bodů luo jejich sdružené dráhy, ale z dráhy neodtéká. U drah jin splývají body ťu a ťun v jeden bod.

5/ ŤING
Znamená odbočku nebo místo obratu. V tomto bodě se podle tradice koncentruje energie, aby mohla být vyvedena do okolí dráhy. Negativní energie zvenčí se v tomto místě může dostat do dráhy samotné a pevně se usadit v jejím okolí. Nabodnutím tohoto bodu se tělesná energie uvede do pohybu a přivolá odjinud, aby se mohla pustit do boje s patogenní zevní energií. Jde-li o dráhu orgánu cang, tedy jinovou, pak je tento bod místem, kde obranná energie wej slábne a ztrácí se v okolí, ve svalovině a kostech. Jde-li o dráhu orgánu fu, tedy jangovou, pak energie wej odtamtud proudí do bodu Ho a odtamtud do orgánu fu nebo do okolí.
Tak například u dnavého záchvatu bolestí v oblasti palce nohy se nabodávají body ťing a ťu u drah sleziny a jater. Nabodnutí bodů ťu u jinové dráhy utlumí vniklou patogenní energii z okolí, po nabodnutí bodu ťing se k napadené oblasti začne stahovat obranná energie wej.

6/ HO
Znamená [sb]spojení[/sb]. Tento název mají tyto body proto, že tvoří spojku mezi povrchní a hlubokou částí dráhy, proto nabodnutím tohoto bodu ho lze ovlivnit hlubokou část dráhy a orgán sám.

Podle cyklu wu sing čili pěti energetických stavů jsou antické body u jinových drah přiřazeny pod jednotlivé elementy takto:
ting - dřevo - jaro
jung - oheň - léto
ťu a ťun - země - konec léta
ťing - kov - podzim
ho - voda - zima
Podle tradice je to proto, že do chladných jinových drah vniká tepelná energie jang na jaře, prochází jednotlivými body a na podzim bodem ťing dráhu opouští.

Naopak u teplých jangových drah je stav takový, že do nich vniká chladná energie jin na podzim a tím se mění i pořadí, ve kterém jsou jednotlivé body ovládány elementy takto:
ting - kov - podzim
jung - voda - zima
ťu a ťun - dřevo - jaro
ťing - oheň - léto
ho - země - pozdní léto
Wuxuxie | Pět přepravních bodů wu-šu-süe

Wuxuxie | Pět přepravních bodů wu-šu-süe


Jak je zjevné, jsou body v tabulkách uloženy na distálních částech končetin v pěti či šesti řadách napříč dlouhé ose končetin, takže není nesnadné vštípit si jejich postupnost a lokalizaci do paměti. Tak body ting jsou vesměs uloženy vedle nehtových bází prstů a prstců, a bývají to začáteční nebo koncové body drah. Body jung jsou uloženy při bázích prstů či prstců, body ťu a ťun jsou uloženy v oblasti zápěstních či zánártních kostí, body ťing v oblasti zápěstí a hlezna a body ho v blízkosti loketních a kolenních kloubů.
Liší se hlavně svou "elementovou" charakteristikou. Stačí si pak zapamatovat, že u jinových drah začíná koloběh elementů od dřeva a končí proximálně vodou, zatím co u drah jangových jsou nejdistálnější body pod vládou kovu a proximální pod vládou země. Jinak je sled stejný jako u wu sing ve smyslu šeng.

Tabulky antických bodů

Dráhy JIN
Dráha Element Ting Jung Ťu ťun Ťing Ho
DřevoOheň Země Kov Voda
Plíce Kov LU11LU10LU9LU8LU5
Slezina Země SP1SP2SP3SP5SP9
Srdce Oheň HT9HT8HT7HT4HT3
Ledviny Voda KI1KI2KI3KI7KI10
Játra Dřevo LR1LR2LR3LR4LR8
Oběh Oheň PC9PC8PC7PC5PC3

Dráhy JANG
Dráha Element Ting Jung Ťu Ťun Ťing Ho
KovVodaDřevo Oheň Země
Tračník Kov LI1LI2LI3LI4LI5LI11
Žaludek Země ST45ST44ST43ST42ST41ST36
Střevo Oheň SI1SI2SI3SI4SI5SI8
Měchýř Voda BL67BL66BL65BL64BL60BL40
Žlučník Dřevo GB44GB43GB41GB40GB38GB34
Tří ohně Oheň TE1TE2TE3TE4TE6TE10
Další odkazy
Pět přepravních bodů (wu-šu-süe)
Pět přepravních bodů - body studánky (ťing-süe)
Pět přepravních bodů - body mělčiny (jing-süe)
Pět přepravních bodů - body unášení (šu-süe)
Pět přepravních bodů - body toku (ťing-süe)
Pět přepravních bodů - body spojení (che-süe)

Ukázka textu z knihy Základy tradiční akupunktury - učebnice akupunktury, MUDr. Václav Kajdoš 1985
Poznámka administrátora: Některé informace v příspěvku nemusí být vzhledem k době vydání publikace aktuální.
cz
Antické body
Antické body