cz
Močový měchýř PANG GUANG (PANG GUANG)
Močový měchýř PANG GUANG (PANG GUANG)
cz
Močový měchýř PANG GUANG - nedostatečnost čchi moč měchýře (Pang guang qi xu)
Močový měchýř PANG GUANG - nedostatečnost čchi moč měchýře (Pang guang qi xu)
cz
Močový měchýř PANG GUANG - vlhko a horko v močovém měchýři
Močový měchýř PANG GUANG - vlhko a horko v močovém měchýři
cz
Tenké střevo XIAO CHANG - plné horko v tenkém střevě (CHANG RE)
Tenké střevo XIAO CHANG - plné horko v tenkém střevě (CHANG RE)
cz
Tlusté střevo DA CHANG - horko a vlhko v tlustém střevě (DA CHANG SHI/RE)
Tlusté střevo DA CHANG - horko a vlhko v tlustém střevě (DA CHANG SHI/RE)
cz
Tlusté střevo DA CHANG - horko v tlustém střevě (DA CHANG RE)
Tlusté střevo DA CHANG - horko v tlustém střevě (DA CHANG RE)
cz
Tlusté střevo DA CHANG - nedostatečnost čchi v tlustém střevě (CHANG QI XU)
Tlusté střevo DA CHANG - nedostatečnost čchi v tlustém střevě (CHANG QI XU)
cz
Žaludek WEI - blokáda krve v žaludku (Wei yu xue)
Žaludek WEI - blokáda krve v žaludku (Wei yu xue)
cz
Žaludek WEI - horko a oheň v žaludku (WEI RE / WEI HUO)
Žaludek WEI - horko a oheň v žaludku (WEI RE / WEI HUO)
cz
Žaludek WEI - nedostatečnost čchi žaludku
Žaludek WEI - nedostatečnost čchi žaludku
cz
Žaludek WEI - nedostatečnost čchi žaludku s chladem (Wei qi xu + han)
Žaludek WEI - nedostatečnost čchi žaludku s chladem (Wei qi xu + han)
cz
Žaludek WEI - nedostatečnost jinu žaludku (WEI YIN XU)
Žaludek WEI - nedostatečnost jinu žaludku (WEI YIN XU)
cz
Žaludek WEI - nedostatečnost jinu žaludku a jater (WEI YIN XU / GAN YIN XU)
Žaludek WEI - nedostatečnost jinu žaludku a jater (WEI YIN XU / GAN YIN XU)
cz
Žaludek WEI - stagnace energie čchi a chladu v žaludku (WEI QI / HAN ZHI)
Žaludek WEI - stagnace energie čchi a chladu v žaludku (WEI QI / HAN ZHI)
cz
Žaludek WEI - stagnace potravy v žaludku (WEI JI SHI)
Žaludek WEI - stagnace potravy v žaludku (WEI JI SHI)
cz
Žaludek WEI - žaludeční oheň (WEI HUO)
Žaludek WEI - žaludeční oheň (WEI HUO)
cz
Žlučník DAN (Dan)
Žlučník DAN (Dan)
cz
Žlučník DAN - vlhko a horko ve žlučníku (DAN SHI / RE)
Žlučník DAN - vlhko a horko ve žlučníku (DAN SHI / RE)