cz
GV01 - čchang-čchiang (Changqiang)
GV01 - čchang-čchiang (Changqiang)
cz
GV01 - čchang-čchiang (Changqiang)
GV01 - čchang-čchiang (Changqiang)
cz
GV02 - jao-šu (Yaoshu)
GV02 - jao-šu (Yaoshu)
cz
GV02 - jao-šu (Yaoshu)
GV02 - jao-šu (Yaoshu)
cz
GV03 - jao-jang-kuan (Yaoyangguan)
GV03 - jao-jang-kuan (Yaoyangguan)
cz
GV04 - ming-men (Mingmen)
GV04 - ming-men (Mingmen)
cz
GV05 - süan-šu (Xuanshu)
GV05 - süan-šu (Xuanshu)
cz
GV06 - ťi-čung (Jizhong)
GV06 - ťi-čung (Jizhong)
cz
GV07 - čung-šu (Zhongshu)
GV07 - čung-šu (Zhongshu)
cz
GV08 - ťin-süo (Jinsuo)
GV08 - ťin-süo (Jinsuo)
cz
GV09 - č-jang (Zhiyang)
GV09 - č-jang (Zhiyang)
cz
GV10 - ling-tchaj (Lingtai,)
GV10 - ling-tchaj (Lingtai,)
cz
GV11 - šen-tao (Shendao)
GV11 - šen-tao (Shendao)
cz
GV12 - šen-ču (Shenzhu)
GV12 - šen-ču (Shenzhu)
cz
GV13 - tchao-tao (Taodao)
GV13 - tchao-tao (Taodao)
cz
GV14 - ta-čuej (Dazhui)
GV14 - ta-čuej (Dazhui)
cz
GV14 - ta-čuej (Dazhui)
GV14 - ta-čuej (Dazhui)
cz
GV15 - ja-men (Yamen)
GV15 - ja-men (Yamen)
cz
GV16 (Fengfu, feng-fu)
GV16 (Fengfu, feng-fu)
cz
GV16 - feng-fu (Fengfu)
GV16 - feng-fu (Fengfu)
cz
GV17 - nao-chu (Naohu)
GV17 - nao-chu (Naohu)
cz
GV18 - čchien-ťien (Qiangjian)
GV18 - čchien-ťien (Qiangjian)
cz
GV19 - chou-ting (Houding)
GV19 - chou-ting (Houding)
cz
GV20 - paj-chuej (Baihui)
GV20 - paj-chuej (Baihui)
cz
GV20 - paj-chuej (Baihui)
GV20 - paj-chuej (Baihui)
cz
GV21 - čchien-ting (Qianding)
GV21 - čchien-ting (Qianding)
cz
GV22 - sin-chuej (Xinhui)
GV22 - sin-chuej (Xinhui)
cz
GV23 - šang-sin (Shangxing)
GV23 - šang-sin (Shangxing)
cz
GV23 - šang-sin (Shangxing)
GV23 - šang-sin (Shangxing)
cz
GV24 - šen-tching (Shenting)
GV24 - šen-tching (Shenting)
cz
GV25 - su-liao (Suliao)
GV25 - su-liao (Suliao)
cz
GV26 - šuej-kou (Shuigou)
GV26 - šuej-kou (Shuigou)
cz
GV26 - šuej-kou (Shuigou)
GV26 - šuej-kou (Shuigou)
cz
GV26 - šuej-kou (Shuigou)
GV26 - šuej-kou (Shuigou)
cz
GV27 - tuej-tuan (Duiduan)
GV27 - tuej-tuan (Duiduan)
cz
GV28 - jin-ťiao (Yinjiao)
GV28 - jin-ťiao (Yinjiao)
cz
GV28 - jin-ťiao (Yinjiao)
GV28 - jin-ťiao (Yinjiao)