cz
KI01 - jung-čchüan (Yongquan)
KI01 - jung-čchüan (Yongquan)
cz
KI02 - žan-ku (Rangu)
KI02 - žan-ku (Rangu)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI03 - tchaj-si (Taixi)
KI03 - tchaj-si (Taixi)
cz
KI04 - ta-čung (Dazhong)
KI04 - ta-čung (Dazhong)
cz
KI04 - ta-čung (Dazhong)
KI04 - ta-čung (Dazhong)
cz
KI05 - šuej-čchüan (Shuiquan)
KI05 - šuej-čchüan (Shuiquan)
cz
KI06 - čao-chaj (Zhaohai)
KI06 - čao-chaj (Zhaohai)
cz
KI07 - fu-liou (Fuliu)
KI07 - fu-liou (Fuliu)
cz
KI08 - ťiao-sin (Jiaoxin)
KI08 - ťiao-sin (Jiaoxin)
cz
KI09 - ču-pin (Zhubin)
KI09 - ču-pin (Zhubin)
cz
KI10 - jin-ku (Yingu)
KI10 - jin-ku (Yingu)
cz
KI11 - cheng-ku (Henggu)
KI11 - cheng-ku (Henggu)
cz
KI11 - cheng-ku (Henggu)
KI11 - cheng-ku (Henggu)
cz
KI12 - ta-che (Dahe)
KI12 - ta-che (Dahe)
cz
KI13 - čchi-süe (Qixue)
KI13 - čchi-süe (Qixue)
cz
KI14 - s-men (Siman)
KI14 - s-men (Siman)
cz
KI15 - čung-ču (Zhongzhu)
KI15 - čung-ču (Zhongzhu)
cz
KI16 - chuang-šu (Huangshu)
KI16 - chuang-šu (Huangshu)
cz
KI17 - šang-čchü (Shangqu)
KI17 - šang-čchü (Shangqu)
cz
KI18 - š-kuan (Shiguan)
KI18 - š-kuan (Shiguan)
cz
KI19 - yindu (Jin-tu)
KI19 - yindu (Jin-tu)
cz
KI20 - fu-tchung-ku (Futonggu)
KI20 - fu-tchung-ku (Futonggu)
cz
KI21 - jou-men (Youmen)
KI21 - jou-men (Youmen)
cz
KI22 - pu-lang (Bulang)
KI22 - pu-lang (Bulang)
cz
KI23 - šen-feng (Shenfeng)
KI23 - šen-feng (Shenfeng)
cz
KI24 - ling-šü (Lingxu)
KI24 - ling-šü (Lingxu)
cz
KI25 - šen-cchang (Shencang)
KI25 - šen-cchang (Shencang)
cz
KI26 - jü-čung (Yuzhong)
KI26 - jü-čung (Yuzhong)
cz
KI27 - šu-fu (Shufu)
KI27 - šu-fu (Shufu)
cz
Šaojinová dráha ledvin na nohou cu-šao-jin šen-ťing (Zushaoyin shenjing)
Šaojinová dráha ledvin na nohou cu-šao-jin šen-ťing (Zushaoyin shenjing)
cz
Šaojinová dráha ledvin na nohou cu-šao-jin šen-ťing (Zushaoyin shenjing)
Šaojinová dráha ledvin na nohou cu-šao-jin šen-ťing (Zushaoyin shenjing)