cz
Chun fen - Jarní rovnodennost (Chun fen)
Chun fen - Jarní rovnodennost (Chun fen)
cz
Da han - Velká zima (Da han)
Da han - Velká zima (Da han)
cz
Da xue - Velký sníh (Da xue)
Da xue - Velký sníh (Da xue)
cz
Dong zhi - Zimní slunovrat (Dong zhi)
Dong zhi - Zimní slunovrat (Dong zhi)
cz
Jing zhe - Probouzení hmyzu (Jing zhe)
Jing zhe - Probouzení hmyzu (Jing zhe)
cz
Li Chun - Začátek jara (Li Chun)
Li Chun - Začátek jara (Li Chun)
cz
Li dong - Začátek zimy (Li dong)
Li dong - Začátek zimy (Li dong)
cz
Období Země - Malá zima, Velká zima (Xiao han, Da han)
Období Země - Malá zima, Velká zima (Xiao han, Da han)
cz
Qing ming - Jasno a světlo (Qing ming)
Qing ming - Jasno a světlo (Qing ming)
cz
Solární kalendář - dvojtýdny
Solární kalendář - dvojtýdny
cz
Xiao han - Malá zima (Xiao han)
Xiao han - Malá zima (Xiao han)
cz
Xiao xue - Malý sníh (Xiao xue)
Xiao xue - Malý sníh (Xiao xue)
cz
Yu shui - Dešťová voda (Yu shui)
Yu shui - Dešťová voda (Yu shui)