cz
Duté orgány fu
Duté orgány fu
cz
Močový měchýř - pchang-kuang (Pangguang)
Močový měchýř - pchang-kuang (Pangguang)
cz
Orgán fu, tenké střevo - siao-čchang (Xiao chang)
Orgán fu, tenké střevo - siao-čchang (Xiao chang)
cz
Orgán fu, tlusté střevo - ta-čchang
Orgán fu, tlusté střevo - ta-čchang
cz
Žaludek (Wej)
Žaludek (Wej)
cz
Žaludek - meridián žaludku (Wej)
Žaludek - meridián žaludku (Wej)
cz
Žlučník - tan (Dan)
Žlučník - tan (Dan)