cz
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
cz
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
cz
Li Chun - Začátek jara (Li Chun)
Li Chun - Začátek jara (Li Chun)
cz
Li dong - Začátek zimy (Li dong)
Li dong - Začátek zimy (Li dong)
cz
LI01 - šang-jang (Shangyang)
LI01 - šang-jang (Shangyang)
cz
LI01 - šang-jang (Shangyang)
LI01 - šang-jang (Shangyang)
cz
LI01 - šang-jang (Shangyang)
LI01 - šang-jang (Shangyang)
cz
LI02 - ž-tian (Erjian)
LI02 - ž-tian (Erjian)
cz
LI02 - ž-tian (Erjian)
LI02 - ž-tian (Erjian)
cz
LI02 - ž-tian (Erjian)
LI02 - ž-tian (Erjian)
cz
LI03 - san-tian (Sanjian)
LI03 - san-tian (Sanjian)
cz
LI03 - san-tian (Sanjian)
LI03 - san-tian (Sanjian)
cz
LI04 - che-ku (Hegu)
LI04 - che-ku (Hegu)
cz
LI04 - che-ku - moxování (Hegu)
LI04 - che-ku - moxování (Hegu)
cz
LI04 - che-ku - moxování (Hegu)
LI04 - che-ku - moxování (Hegu)
cz
LI04 - che-ku - moxování (Hegu)
LI04 - che-ku - moxování (Hegu)
cz
LI04 - che-ku, spojené údolí (Hegu)
LI04 - che-ku, spojené údolí (Hegu)
cz
LI04 - che-ku, spojené údolí (Hegu)
LI04 - che-ku, spojené údolí (Hegu)
cz
LI05 - jang-si (Yangxi)
LI05 - jang-si (Yangxi)
cz
LI05 - jang-si (Yangxi)
LI05 - jang-si (Yangxi)
cz
LI06 - pchien-li (Pianli)
LI06 - pchien-li (Pianli)
cz
LI06 - pchien-li (Pianli)
LI06 - pchien-li (Pianli)
cz
LI06 - pchien-li (Pianli)
LI06 - pchien-li (Pianli)
cz
LI07 - wen-liou (Wenliu)
LI07 - wen-liou (Wenliu)
cz
LI07 - wen-liou (Wenliu)
LI07 - wen-liou (Wenliu)
cz
LI08 - sia-lien (Xialian)
LI08 - sia-lien (Xialian)
cz
LI08 - sia-lien (Xialian)
LI08 - sia-lien (Xialian)
cz
LI09 - šang-lien (Shanglian)
LI09 - šang-lien (Shanglian)
cz
LI10 - šousanli (Shousanli)
LI10 - šousanli (Shousanli)
cz
LI10 - šousanli (Shousanli)
LI10 - šousanli (Shousanli)
cz
LI11 - čchü-čch (Quchi)
LI11 - čchü-čch (Quchi)
cz
LI11 - čchü-čch (Quchi)
LI11 - čchü-čch (Quchi)
cz
LI11 - čchü-čch (Quchi)
LI11 - čchü-čch (Quchi)
cz
LI11 - čchü-čch (Quchi)
LI11 - čchü-čch (Quchi)
cz
LI11 - čchü-čch (Quchi)
LI11 - čchü-čch (Quchi)
cz
LI12 - čou-liao (Zhouliao)
LI12 - čou-liao (Zhouliao)
cz
LI13 - šou-wu-li (Shouwuli)
LI13 - šou-wu-li (Shouwuli)
cz
LI13 - šou-wu-li (Shouwuli)
LI13 - šou-wu-li (Shouwuli)
cz
LI14 - pi-nao (Binao)
LI14 - pi-nao (Binao)
cz
LI14 - pi-nao (Binao)
LI14 - pi-nao (Binao)
cz
LI15 - ťien-jü (Jianyu)
LI15 - ťien-jü (Jianyu)
cz
LI16 - ťu-ku (Jugu)
LI16 - ťu-ku (Jugu)
cz
LI17 - tchien-ting (Tianding)
LI17 - tchien-ting (Tianding)
cz
LI18 - fu-tchu (Futu)
LI18 - fu-tchu (Futu)
cz
LI19 - ch-liao (Kouheliao)
LI19 - ch-liao (Kouheliao)
cz
LI20 - jing-siang (Yingxiang)
LI20 - jing-siang (Yingxiang)
cz
Libeček
Libeček
cz
Lidé dřevěného typu
Lidé dřevěného typu
cz
Lidé ohnivého typu
Lidé ohnivého typu
cz
Lidé typu kovu
Lidé typu kovu
cz
Lidé vodního typu
Lidé vodního typu
cz
Lidé zemského typu
Lidé zemského typu
cz
Lidský život - desetileté cykly
Lidský život - desetileté cykly
cz
Lihoviny
Lihoviny
cz
Lilek
Lilek
cz
Limetková křídla - limetka
Limetková křídla - limetka
cz
Limetková křídla - olivový olej
Limetková křídla - olivový olej
cz
Lin Ju-tchang (Lin Yutang)
Lin Ju-tchang (Lin Yutang)
cz
Lingzhi - lesklokorka lesklá (Lingzhi)
Lingzhi - lesklokorka lesklá (Lingzhi)
cz
Lingzhi a kustovnice čínská
Lingzhi a kustovnice čínská