cz
Gou Qi Zi (Lycium Chinense, Fructus)
Gou Qi Zi (Lycium Chinense, Fructus)